Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Garantie
Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij HC Nishikigoi aangekocht is.
1. Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.

Voor het bovenstaande punt geldt het volgende:
1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.


Levertijden en leveringsvoorwaarden
Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren, uiterlijk binnen 14 dagen.
De volgende verzend/leveringskosten zijn van toepassing op alle bestellingen binnen Nederland:
 
Bestellingen lager dan  € 50,-                
€    6,95
Bestellingen hoger dan € 50,-              
  Gratis
Afhalen:                                                    
  Gratis
Onder Rembours: tot €  150,--            
€  15,--
                                 vanaf €  150,--        
€  19,50


Als bij levering onder Rembours het pakket niet kan worden afgeleverd door de pakketdienst, dan zal deze een bericht achterlaten waarmee U binnen 3 dagen contact moet opnemen met het afleveringsdepot. Zo kan alsnog de bestelling bij U worden afgeleverd.
Indien binnen deze 3 dagen door U niet gereageerd wordt, of U weigert door welke reden ook, de aflevering, dan wordt het pakket automatisch naar HC Nishikigoi geretourneerd. U verplicht zich hiermee de door ons gemaakte kosten als zijnde verzend- en behandelingskosten evenals de extra kosten van de retourzending voor Uw rekening te nemen. HC Nishikigoi zal U hiervoor dan ook een factuur toezenden, welke per omgaande betaald dient te worden.

De volgende verzend/leveringskosten zijn van toepassing op alle bestellingen naar Belgie:

                                                                                       gewicht max 5 kg        gewicht boven 5kg
Bestellingen lager dan  € 50,-                
€   19,50
€  25,20
Bestellingen hoger dan € 50,-        tot  €  150,--      
€   12,75
€  18,45
Bestellingen hoger dan € 150,-      tot  €  250,--  
 Gratis
€    5,70
Bestellingen hoger dan € 250,-   en hoger            
 Gratis
 Gratis
Afhalen      
 Gratis
 Gratis


*Voor de gratis levering geld het volgende, de pakketten mogen niet groter zijn dan l 100 x b 50 x h 50 cm.
Het maximale gewicht van 1 pakket is niet meer dan 30 Kg. Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals is omschreven zal er nadien een extra bedrag in rekening worden gebracht van 6,95 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande.

Voor vrachten met een lengte van meer dan 1 meter betaalt u € 20,00 extra bezorgkosten
Prijzen voor grote filtersystemen zijn afhaalprijzen, anders gelden de algemene voorwaarden van TNT.
Voor andere landen als Nederland en België gelden de actuele tarieven van TNT post. Het bedrag van verzending naar het buitenland is mede afhankelijk van het gewicht en lengte.
Voor de eilanden in Nederland geld een extra toeslag van 6,95 euro per pakket.

U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van HC Nishikigoi een gespecificeerde factuur.

Betalingsmogelijkheden

Vooruitbetaling
U maakt het orderbedrag over op onze rekening: ABN Amro Bank – 50.88.35.976 t.n.v. HC Nishikigoi te Swifterbant onder vermelding van het bestelnummer.
Na ontvangst van uw betaling maken wij uw bestelling gereed voor verzending.

Afhalen
Ook is het mogelijk dat u uw bestelling bij HC Nishikigoi afhaalt. U maakt hiervoor van tevoren een afspraak.
Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten. Dit dient u duidelijk tijdens het bestelproces aan te geven of u maakt het telefonisch of elektronisch (per e-mail) kenbaar.
Het adres:
HC Nishikigoi
De Helm 14
8255 DN  Swifterbant
Annulering
Als u besluit uw aankoop niet te laten leveren binnen de gestelde 14 dagen termijn en u annuleert uw bestelling dan zullen wij 10% van het aanschafbedrag plus eventueel gemaakte kosten in rekening brengen.
Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO (€).

Algemene Voorwaarden
1. Op de door HC Nishikigoi gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing,
Aanbiedingen
2. De aanbiedingen die bij HC Nishikigoi worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.
Zekerheidsstelling
3. HC Nishikigoi is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.
Leveringen
4. De levertijden vermeld bij HC Nishikigoi zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. HC Nishikigoi is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van HC Nishikigoi of zijn leverancier(s).
Overmacht
5. HC Nishikigoi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door HC Nishikigoi gemaakte kosten.
Vervoer
6. Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van HC Nishikigoi. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor HC Nishikigoi voor wat betreft het geleverde te vervallen.
Reclames
7. HC Nishikigoi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij HC Nishikigoi ingekochte producten en/of diensten.
8. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij HC Nishikigoi dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door HC Nishikigoi gegrond wordt geacht zal HC Nishikigoi per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.
Wanprestatie klanten
9 Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is HC Nishikigoi gerechtigd om alle leveranties als gevolg van de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door HC Nishikigoi te maken kosten ten gevolge van wat in dit artikel vermeldt zal zonder verdere bewijsvoering van HC Nishikigoi ten laste worden gelegd aan de klant.
De klant is over wat verschuldigd aan HC Nishikigoi wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.
Toepasselijk recht
10. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Privacy Policy

HC Nishikigoi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. HC Nishikigoi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

HC Nishikigoi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:HC Nishikigoi verkoopt uw gegevens niet
HC Nishikigoi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser (cookies off) in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van HC Nishikigoi, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.